TRAFIKULYKKE I NORDBORG

02.06.20: Trafikulykke ved Guderup i Nordborg tirsdag eftermiddag.