TRAFIKULYKKE I ALBERTSLUND

21.05.20: Trafikulykke på motoring 04 i nordgående retning.