Brand Nyborg

28.08.20: Brand i industribygning i Nyborg fredag aften.